Regulamin oraz Polityka Prywatności

wersja ważna od 2018.07.01

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży produktów oraz świadczenia usług przez WALCZAK.IT za pośrednictwem strony internetowej pod domeną walczak.it, zwaną dalej Stroną Firmową, oraz zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi.
 2. WALCZAK.IT - firma WALCZAK.IT sp. z o.o. (NIP: 7792492079) rozwijająca i zarządzająca Stroną Firmową.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostką organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z ze Strony Firmowej na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Klient - użytkownik, który za pośrednictwem Strony Firmowej zakupił oferowany na niej produkt lub usługę.
 5. Na Stronie Firmowej mogą być oferowane produkty, usługi oraz usługi świadczoną drogą elektroniczną przez WALCZAK.IT na rzecz Użytkowników. Sprzedaż owych produktów oraz usług odbywa się na podstawie Regulaminu.
 6. Na Stronie Firmowej mogą znajdować się linki do innych serwisów oferujących produktu i usługi niezależne lub powiązane z WALCZAK.IT. Sprzedaż owych produktów oraz usług odbywa się zgodnie z regulaminami stron, na których są one oferowane.
 7. WALCZAK.IT zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Strony Firmowej w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 8. WALCZAK.IT jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. WALCZAK.IT, jako administrator tych danych, dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. W zakresie objętym niniejszym regulaminem WALCZAK.IT uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych użytkowników Strony Firmowej w celu świadczenia Usług lub dostarczenia Produktów oferowanych na Stronie Firmowej.
 10. Klient, który dokonał zakupu na Stronie Firmowej zobowiązany jest do informowania WALCZAK.IT o wszelkich zmianach danych adresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na nieaktualne adresy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ORAZ PRODUKTÓW

 1. WALCZAK.IT za pośrednictwem Strony Firmowej prowadzi działaność publicystyczną w postacji Bloga, który jest udostępniany w pełni bezpłatnie Użytkownikom strony.
 2. WALCZAK.IT za pośrednictwem Strony Firmowej może też oferować różnego rozaju produkty oraz usługi, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z opisem owych produktów / usług na podstronach ofertowanych.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do Strony Firmowej jest możliwy z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet oraz najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Firefox, Edge, Safari lub inną wspierającą aktualne wersje standardów internetowych wydawanych przez organizację W3C.
 2. Niektóre usługi lub zakup produktów na Stronie Firmowej wymagają podania danych osobowych Użytkownika.
 3. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.

§ 4. PŁATNOŚĆ I ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownicy mogą dokonać zakupu usługi lub produktu poprzez formularze elektroniczne dostępne na Stronie Firmowej.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika opłaty poprzez zintegrowany ze Stroną Firmową procesor płątności.
 3. Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik podał wymagane dane do wystawienia faktury.
 4. Umowa o świadczeniu usług zawsze ulega rozwiązaniu na skutek:
  1. Śmierci Klienta.
  2. Ustania bytu prawnego Klienta.
 5. WALCZAK.IT uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik istotnie naruszy postanowienia umowy.
  2. Użytkownik będzie korzystał z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami.
  3. Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet.
  4. Użytkownik dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Stronie Firmowej lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Strony Firmowej.
 6. Przed rozwiązaniem umowy WALCZAK.IT wezwie drugą stronę umowy drogą mailową do niezwłocznego zaprzestania naruszeń.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 1. WALCZAK.IT zobowiązane jest dostarczać produktu oraz świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W przypadku wykrycia błędu, niezgodności z opisem lub innych wad w działaniu Strony Firmowej, świadczeniu usług lub dostarczonym produkcie Klient powinien to zgłosić niezwłocznie na maila biuro@walczak.it.
 3. Klient ma prawo do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 do 7 dni od otrzymania usługi lub produktu, chyba że przepisy ogólne przewidują dłuższy termin dla danego charakteru zgłoszenia.
 4. WALCZAK.IT jest zobowiązane w terminie do 14 dni do ustalenia z Klientem rekompensaty za dostarczenie usługi / produktu niezgodnego lub zwrotu całkowitej opłaty jeżeli:
  1. zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie uznane za zasadne,
  2. zgłoszenie dotyczy usługi lub produktu płatnego.
 5. W przypadku zwrotu całej opłaty:
  1. za usługi nastąpi natychmiastowe zaprzestanie świadczenia owej usługi,
  2. za produkt elektroniczny Klient zobowiązany jest niezwłocznie usunąć owy produkt że wszystkich nośników danych i systemów, na których go zapisał,
  3. za inny produkt wymagany będzie zwrot produktu na koszt Klienta na adres siedziby WALCZAK.IT podany na Stronie Firmowej.
 6. Odpowiedzialność WALCZAK.IT względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości ostatniej opłaty, jaką Użytkownik wniósł na rzecz WALCZAK.IT z tytułu świadczenia usług lub zakupu produktu.

§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez WALCZAK.IT w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług lub w celu przekazania informacji handlowej drogą elektroniczną.
 2. WALCZAK.IT podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika i wszelkich innych danych wprowadzanych do Strony Firmowej.
 3. WALCZAK.IT jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane jedynie dla celów realizacji Usługi, a jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celach otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Na ochronę, o której mówi pkt. 2 składają się w szczególności:
  1. Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług. Ponadto z każdą osobą podpisano stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  2. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
 5. WALCZAK.IT nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz danych swojej firmy i modyfikowania ich w każdej chwili.
 7. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, WALCZAK.IT jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.
 8. Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez oświadczenie na stronie internetowej Serwisu. Niniejsza zgoda może zostać cofnięta.
 9. WALCZAK.IT przetwarza następujące dane Użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa firmy,
  3. numer NIP,
  4. adres firmy lub zameldowania na pobyt stały,
  5. adresy elektroniczne Użytkownika.
 10. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, WALCZAK.IT może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 11. WALCZAK.IT może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 12. W przypadku uzyskania przez WALCZAK.IT wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Strony Firmowej w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, WALCZAK.IT może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 13. WALCZAK.IT jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 14. WALCZAK.IT, jako administrator tych danych, dba o ich bezpieczeństwo stosując się do przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku i wszystkich aktów podległych, w szczególności chroni przed utratą i dostępem osób nieupoważnionych.
 15. Kontakt z WALCZAK.IT w sprawie ochrony danych osobowych: biuro@walczak.it
 16. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych może skutkować nie spełnieniem Usługi przez Usługodawcę. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych.
 17. WALCZAK.IT zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców infrastruktury informatycznej, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 18. Wykaz podmiotów, o których mowa wyżej, którym Usługodawca powierzył przetwarzanie danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Usługobiorcy na jego pisemny wniosek.
 19. W przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 20. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 21. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Usługodawca jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

§ 7. COOKIES

 1. Podczas korzystania z Strony Firmowej na komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony Firmowej do preferencji Użytkownika,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Firmowej, co umożliwia ulepszanie działania serwisu,
  3. utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach niniejszego na Stronie Firmowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Firmowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony Firmowej,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Strony Firmowej,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację sposobu działania Strony Firmowej.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług Strony Firmowej. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści publikowanych przez Strony Firmowej z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Przez korzystanie z Strony Firmowej użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Strony Firmowej są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony internetowej, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na Stronie Firmowej wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
 5. WALCZAK.IT zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej WALCZAK.IT lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na Stronie Firmowej.
 6. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Strony Firmowej oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na maila: biuro@walczak.it
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018.07.01.