poprzednim artykule opisaliśmy cały proceder jak serwisy typu katalog-firm2013.pl i firmowy.net.pl próbują naciągnąć firmy na bezwartościową usługę. Tym razem przekażemy Wam garść paragrafów oraz informacji, które mamy nadzieje że pomogą w walce z tego typu praktykami. Najważniejsze żeby nie panikować – to że ktoś nam wystawił fakturę o niczym nie świadczy. Najważniejsze co trzeba ustalić to czy faktycznie zawarliśmy z nimi jakąś umowę lub wysłaliśmy zamówienie. Pamiętajcie że płacąc ze strachu tego typu firmom de facto wspieracie ich działalność.

 

photodune-4026270-hacker-stealing-data-s.jpg

 

Proszę mieć na uwadze że nie jesteśmy prawnikami i nie ręczymy za skuteczność ani poprawność przekazywanych tutaj materiałów. Publikujemy je w dobrej woli że mogą okazać się pomocne oraz opieramy je na naszym ogólnym zrozumieniu tematu.

Przepisy, które nas chronią

Sprawa była by prosta gdybyśmy podlegali pod ochronę konsumentów. Na serwisie trojmiasto.pl jest świetny artykuł pt. Wyłudzanie pieniędzy przez Internet a prawa użytkownika z całym arsenałem paragrafów, które chronią przed nieuczciwymi lub nawet niejednoznacznymi praktykami handlowymi. Problem jednak w tym, że w świetle prawa firmy nie są konsumentami, więc nie jesteśmy tymi przepisami chronieni jeżeli reprezentujemy naszą działalność gospodarczą lub spółkę. Jest tam jednak przytoczony jeden bardziej fundamentalny przepis z Kodeksu Cywilnego, który wg. naszej wiedzy jest także zastosowalny wobec osób reprezentujących firmę:

Art. 86 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny stanowi w swym § 1, iż jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej. Stosowne oświadczenie o uchyleniu się od skutków czynności prawnej należy złożyć nieuczciwemu przedsiębiorcy na piśmie w terminie jednego roku od wykrycia swojego błędu a więc w praktyce najczęściej z upływem roku od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zapłaty. Wydaje się, że w większości przedmiotowych przypadków wykazanie zastosowania podstępu nie powinno być nadmiernie utrudnione, zwłaszcza wobec jasnych wymagań co do zakresu i jasności informacji jakie powinny zostać udzielone …

Więc pytanie czy poprzez formularze informacyjne oraz email jednoznacznie przekazaliśmy naszą wolę że chcemy zawiązać umowę na świadczenie płatnej usługi w internecie. W przypadku procederu z katalogu-firm2013.pl, ani w formularzu rejestracyjnym, ani w mailu z linkiem aktywacyjnym, nie ma żadnego oświadczenia woli iż zamawiamy usługę. Fakt ten jest zaszyty w regulaminie. Z jednej strony go zaakceptowaliśmy, z drugiej jednak jest to ewidentny podstęp. Dlatego też możemy śmiało wysłać pisemne oświadczenie że uchylamy się od skutków nieuczciwej czynności prawnej.

Zawiązywanie umów przez internet reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204). Właściciele nieuczciwych serwisów bardzo chętnie się na nią powołują, ponieważ to ta ustawa właśnie reguluje zawieranie umów poprzez formularze na stronach WWW oraz email – zamiast tradycyjnej formy pisemnej. Jak jednak zauważył pewien forumowicz z serwisu o tematyce SEO uregulowane jest także co może znajdować się w regulaminie, a co w informacji handlowej:

Art. 8. 1.Usługodawca:
1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”,
2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także — na jego żądanie — w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Regulamin określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
4) tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.
Art. 9. 1.Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

2. Informacja handlowa zawiera:
1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne,
2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,
3) wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów ustawy:
1) z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i 1071 i Nr 129, poz. 1102) oraz
2) z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

W przypadku katalog-firm2013.pl informacji handlowej nie ma nigdzie – nie mówiąc już o tym że powinna być wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Więc proces dodania wpisu do katalogu nie spełnia wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wiec sugerowałoby że nie doszło do skutku zawarcie jakiejkolwiek umowy przez internet.

W świetle tego wszystkiego faktura, którą otrzymamy od tego typu katalogu jest wystawiona całkowicie bezpodstawnie. Oświadczenie woli, które niby jest zawarte w regulaminie, zostało zdobyte podstępem, więc możemy się odwołać od skutków prawnych. Natomiast serwis nie spełnia wymogów ustawy regulującej zawieranie umówi przez internet, więc można uznać że nie została zawiązana żadna prawomocna umowa między stronami.

Udostępniamy wzór oświadczenia jakie sami wystosowaliśmy po otrzymaniu nakazu zapłaty: oswiadczenie-katalog-firm-wzor

Jednak każdemu zainteresowanemu co ma jakiegoś prawnika pod ręką zalecalibyśmy skonsultowanie jeszcze jej treści przed wysłaniem. Gdyby były jakieś uwagi prosimy o kontakt na maila adam@walczak.it.

Aktualizacja 07.11.2013: jeden z naszych czytelników zasugerował jeszcze inną linię obrony polegająca na oświadczeni iż popełniliśmy oczywisty błąd. Powołuje się na artykuł eKomercyjnie.pl - Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy z powołaniem na błąd, czyli prawo do błędu w sklepie internetowym w praktyce. Choć trzeba tu pamiętać iż oświadczanie że popełniliśmy oczywisty błąd to zupełnie przeciwstawna linia obrano do tego co my sugerujemy: że umyślnie wprowadzono nas w błąd i że katalog nie spełnia wymogów ustawy.

Rejestry dłużników

katalog-firm2013.pl powołuje się na współprace z aż czteroma tego typu serwisami:

Do wszystkich z nich wysłaliśmy powiadomienie iż Grupa CBOP Adrian Flak powołuje się na współprace z nimi. Jedyną firmą, która zainteresowała się tematem był InfoMonitor. Powiadomili nas że nie współpracują z nimi i proszą o informacje jeżeli na jakiejkolwiek fakturze lub wezwaniu znalazłoby się ich logo. dlugi.info natomiast tylko się spytali czy została już u nich wystawiona nasza faktura. Od jednego z naszych czytelników otrzymaliśmy informacje że szybko usunęli jego fakturę po tym jak interweniował. Pozostałe dwa rejestry nie pofatygowały się nawet odpowiedzieć na naszego maila – co trochę nam pokazuje na ile zamieszczone w nich informacje należy traktować poważnie. Mieliśmy jednak telefon niedawno od jednego czytelnika, który poinformował nas iż został dodany do KRD, jednak szybko udało mu się zdjąć wpis. Okazało się że temat CBOP Adriana Flaka jest im znany.

Firmy hostingowe

Powiadomiliśmy firmy obsługujące katalog o ich działalności: cba.pl zapewnia im serwer, nazwa.pl natomiast domenę. Otrzymaliśmy odpowiedź iż nie mają kompetencji aby samodzielnie podjąć działania w tej sprawie, natomiast bezzwłocznie zainterweniują jeżeli otrzymają takie polecenia od organów ścigania. Ich stanowisko jest oczywiście zrozumiałe jako są to firmy, które tylko dostarczają infrastrukturę pod serwisy WWW. Nie odpowiadają natomiast za ich działalność.

Sprawy sądowe

Po publikacji pierwszego artykułu otrzymaliśmy masę telefonów i poznaliśmy kilka historii przepychanek z katalog-firm2013.pl. Mimo że katalog-firm2013.pl cały czas grozi iż wystąpi do sądu o egzekucje należności, w wielu przypadkach to nie nastąpiło. Choć mamy też informacje od jednej osoby iż otrzymała już pismo od komornika. Jest natomiast wiele postępowania przeciw katalogowi zainicjowanych przez poszkodowanych.

Spore doświadczenie w tego typu sprawach zdaje się mieć Kancelaria Radców Prawnych KWANTUM – poleciło nam ich dwóch poszkodowanych, których sprawy prowadzą. Proszę pamiętać że w świetle prawa jako poszkodowanych można by traktować jedynie firmy, które fakturę zapłaciły. Owa kancelaria prowadziła też sprawy wobec CH INTERNET BUSINESS SOLUTIONS Krzysztof Habiak, która stosowała identyczny proceder. Nawet stosują te same wzory dokumentów, więc istnieje podejrzenie że są jakoś powiązani z Grupa CBOP Centrum Badań Opini Publicznej Adrian Flak. O pierwszych wygranych w tego typu sprawach oraz przejętej linii obrony można poczytać na blogu kancelarii:

Osobom, które zapłaciły katalogowi lub z którymi zaczął się komunikować komornik zalecalibyśmy jak najszybszy kontakt z Kancelarią KWANTUM.

Aktualizacja 13.11.2013: otrzymaliśmy informacje od kancelarii KWANTUM że osoby, które zapłaciły są w znacznie cięższej sytuacji. Przesłanką negatywną jest spełnienie świadczenia, do którego spełniający nie był zobowiązany.

Art. 411. Nie można żądać zwrotu świadczenia:
1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;

Głównie zgłaszają się do nich osoby co nie zapłaciły i dla nich przygotowują pisma osłonowe. Kancelaria potwierdza że dodanie wpisu do katalogu nie skutkuje zawarciem umowy na płatne usługi. Nie było jeszcze żadnej akcji zaczepnej w postaci pozwu. Natomiast katalog-firm2013.pl działa na tych samych dokumentach co katalogi Krzysztofa Habiaka, z którym kancelaria walczy od 1,5 roku. W tym przypadku mają już jedną wygraną sądową – sąd generalnie przyjął że proceder niemal identyczne do tego co opisaliśmy w poprzednim artykule nie prowadzi do zawarcia odpłatnej umowy, stąd płacić nie trzeba.

Aktualizacja 07.11.2013: Razem z paroma osobami zorganizowaliśmy wspólną akcje przeciwko Grupie CBOP Adrian Flak. Jeden z naszych czytelników powiadomił nas że zgłosił się ze sprawą na policję. Jednak jako że reprezentował pojedynczy przypadek, to otrzymał odpowiedź że sprawa bardziej podlega pod powództwo cywilne. Jednak w przypadku jeżeli do prokuratury trafi dużo sygnałów odnośnie działalności katalog-firm2013.pl to jest duża szansa że zainteresują się sprawą tak jak to miało miejsce w przypadku katalogów Krzysztofa Habiaka. Wysłaliśmy już parę zawiadomień do prokuratury w Świdnicy, gdzie Grupa CBOP ma siedzibę.

Aktualizacja 16.04.2014: Od paru miesięcy sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Świdnicy i do niej należy kierować zawiadomienia. Na chwilę obecną próbują nieskutecznie wezwać Adriana Flaka na przesłuchanie. Na razie wpłynęło mało zgłoszeń od poszkodowanych, więc nadal każde zawiadomienie się liczy i zwiększa wagę sprawy.

Aktualizacja 13.07.2014: Niestety prokuratura umorzyła śledztwo. W otrzymanym uzasadnieniu  całkowicie został pominięty fakt, który poruszaliśmy w zawiadomieniu, iż portal nie spełnia wymogów ustawy o zawieraniu umów przez internetu. Niestety pozostaje nam indywidualna walka w sądach lub pozew zbiorowy.

Aktualizacja 01.04.2015: Adrian Flak straszy teraz wszystkich pozwami o zniesławienie. Dlatego też aby nie dodawać Państwu dodatkowych spraw w sądzie z tą osobą, do czasu rozstrzygnięcia obecnych rozpraw sądowych, komentarze w tym artykule zostały wyłączone.

Aktualizacja 23.12.2016: Zredagowano treść artykułu.

Tematy
Śledź naszego bloga

facebook_2015_logo_detail.png

Logo - 4P.png

Oferta pracy

Senior Frontend / Fullstack Developer - w pełni zdalnie lub w na miejscu w Warszawie
17 000 - 20 000 zł netto
na umowie B2B
Więcej szczegółów
na justjoin.it


Ładowanie Rozmowy