Kontynuując nasze rozważania, jak optymalnie zaimplementować wyszukiwanie tekstowe na poziomie pojedynczych pól w systemie, wykorzystamy tym razem typ kolumny specyficzny dla Postgres - kolumnę HStore. Następnie założymy na niej indeksy typu GIN / GiST opisane na początku niniejszej serii artykułów oraz zintegrujemy HStore z Hibernate oraz Spring Data JPA.

multilingual-data.png

Spis treści

Ten wpis jest częścią serii artykułów o internacjonalizacji danych ze wsparciem dla wyszukiwania tekstowego:

 1. Indeksy dostepne w Postgres oraz antywzorce
 2. Wydajna internacjonalizacja w PostgreSQL + Hibernate / JPA:
  1. Tabela towarzysząca z tłumaczeniami
  2. Kolumna HStore z tłumaczeniami - obecnie czytasz

Klucze językowe w HStore

HStore to specjalny typ danych w Postgres, który umożliwia nam w każdym wierszu przechować mapę klucz ‑ wartość. Dzięki temu dla każdego pola (jak np. nazwa produktu) możemy dodać towarzyszącą kolumnę z mapą: kod języka - tekst w danym języku. Przykład tabeli wykorzystującej ten koncept:

concept-b.png

W powyższym przykładzie zakładamy że w kolumnie Name przechowuję nazwę w domyślnym języku organizacji, a w NameTranslations mamy tłumaczenia dla wszelkich innych języków.

Żeby móc korzystać z HStore w danej bazie Postgres trzeba uprzednio włączyć odpowiednie rozszerzenie:

CREATE EXTENSION hstore;

Integracja HStore z JPA / Hibernate

Java Persistence API zgodnie ze swoją zasadą neutralności nie wspiera HStore, który jest typem specyficznym dla bazy danych Postgres. Można jednak bardzo łatwo rozszerzyć funkcjonalność Hibernate aby móc pracować z tym typem zarówno na poziomie JPQL, Criteria API, a nawet generacji DDL. Pierwsze co musimy zrobić do dodać nasz UserType dla HStore.

HStoreType.java

/**
 * Custom Hibernate {@link UserType} used to convert between a {@link Map}
 * and PostgreSQL {@code hstore} data type.
 */
public class HStoreType implements UserType {
 
  /**
   * PostgreSQL {@code hstore} field separator token.
   */
  private static final String HSTORE_SEPARATOR_TOKEN = "=>";
 
  /**
   * {@link Pattern} used to find and split {@code hstore} entries.
   */
  private static final Pattern HSTORE_ENTRY_PATTERN = Pattern.compile(
    String.format("\"(.*)\"%s\"(.*)\"", HSTORE_SEPARATOR_TOKEN)
  );
   
  public static final int SQL_TYPE = Types.OTHER;
 
  @Override
  public int[] sqlTypes() {
    return new int[] { SQL_TYPE };
  }
 
  @SuppressWarnings("rawtypes")
  @Override
  public Class returnedClass() {
    return Map.class;
  }
 
  @Override
  public boolean equals(final Object x, final Object y) throws HibernateException {
    return x.equals(y);
  }
 
  @Override
  public int hashCode(final Object x) throws HibernateException {
    return x.hashCode();
  }
 
  @Override
  public Object nullSafeGet(final ResultSet rs, final String[] names,
      final SharedSessionContractImplementor session, final Object owner)
      throws HibernateException, SQLException {
    return convertToEntityAttribute(rs.getString(names[0]));
  }
 
  @SuppressWarnings("unchecked")
  @Override
  public void nullSafeSet(final PreparedStatement st, final Object value, final int index,
      final SharedSessionContractImplementor session) throws HibernateException, SQLException {
    st.setObject(index, convertToDatabaseColumn((Map<String,Object>)value), SQL_TYPE);
 
  }
 
  @SuppressWarnings("unchecked")
  @Override
  public Object deepCopy(final Object value) throws HibernateException {
    return new HashMap<String,Object>(((Map<String,Object>)value));
  }
 
  @Override
  public boolean isMutable() {
    return true;
  }
 
  @Override
  public Serializable disassemble(final Object value) throws HibernateException {
    return (Serializable) value;
  }
 
  @Override
  public Object assemble(final Serializable cached, final Object owner)
      throws HibernateException {
    return cached;
  }
 
  @Override
  public Object replace(final Object original, final Object target, final Object owner)
      throws HibernateException {
    return original;
  }
 
 
  private String convertToDatabaseColumn(final Map<String, Object> attribute) {
    final StringBuilder builder = new StringBuilder();
    for (final Map.Entry<String, Object> entry : attribute.entrySet()) {
      if(builder.length() > 1) {
        builder.append(", ");
      }
      builder.append("\"");
      builder.append(entry.getKey());
      builder.append("\"");
      builder.append(HSTORE_SEPARATOR_TOKEN);
      builder.append("\"");
      builder.append(entry.getValue().toString());
      builder.append("\"");
    }
    return builder.toString();
  }
 
  private Map<String, Object> convertToEntityAttribute(final String dbData) {
    final Map<String, Object> data = new HashMap<String, Object>();
    final StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(dbData, ",");
 
    while(tokenizer.hasMoreTokens()) {
      final Matcher matcher = HSTORE_ENTRY_PATTERN.matcher(tokenizer.nextToken().trim());
      if(matcher.find()) {
        data.put(matcher.group(1), matcher.group(2));
      }
    }
 
    return data;
  }
}

 

Następnie musimy też dodać funkcje do zapytań w Hibernate, która umożliwi nam pobieranie wartości po kluczy z kolumny typu HStore. W tym celu dodajemy implementacje SQLFunction:

HStoreValueFunction.java

public class HStoreValueFunction implements SQLFunction {
 
  @Override
  public boolean hasArguments() {
    return true;
  }
 
  @Override
  public boolean hasParenthesesIfNoArguments() {
    return false;
  }
 
  @Override
  public Type getReturnType(Type type, Mapping mpng) throws QueryException {
    return new StringType();
  }
 
  @Override
  public String render(Type type, List args, SessionFactoryImplementor sfi) throws QueryException {
    if (args.size() < 2) {
      throw new IllegalArgumentException("2 arguments required");
    }
    String field = (String) args.get(0);
    String key = (String) args.get(1);
    return field + " -> " + key;
  }
}

 

Spinamy wszystko z dialekt Postgresa:

ExpandedPostgresDialect.java

public class ExpandedPostgresDialect extends PostgreSQL95Dialect {
 
  public ExpandedPostgresDialect() {
    super();
    registerFunction("hstoreValue", new HStoreValueFunction());
  }
}

 

i ustawiamy nasz dialekt w konfiguracji Spring Boot:

spring.jpa.properties.hibernate.dialect=it.walczak.examples.in18jpa.ExpandedPostgresDialect

 

Model obiektowy w JPA

Po rozszerzeniu Hibernate o wsparcie dla HStore, możemy opracować model obiektowy, który będzie go wykorzystywał przy zapisie do bazy danych.

Product.java

@Entity
public class Product {
 
  @Id
  private UUID id = UUID.randomUUID();
   
  @Embedded
  private ProductDetails details;
 
  public Product() { }
   
  public Product(ProductDetails details) {
    this.details = details;
  }
 
  public UUID getId() {
    return id;
  }
 
  public void setId(UUID id) {
    this.id = id;
  }
 
  public ProductDetails getDetails() {
    return details;
  }
 
  public void setDetails(ProductDetails details) {
    this.details = details;
  }
}

ProductDetails.java

@Embeddable
public class ProductDetails {
   
  private String code;
   
  @Embedded
  private TranslatableField name;
   
  @Embedded
  private TranslatableField description;
   
  private BigDecimal price;
 
  public String getCode() {
    return code;
  }
 
  public void setCode(String code) {
    this.code = code;
  }
 
  public TranslatableField getName() {
    return name;
  }
 
  public void setName(TranslatableField name) {
    this.name = name;
  }
 
  public TranslatableField getDescription() {
    return description;
  }
 
  public void setDescription(TranslatableField description) {
    this.description = description;
  }
 
  public BigDecimal getPrice() {
    return price;
  }
 
  public void setPrice(BigDecimal price) {
    this.price = price;
  }
}

TranslatableField.java

@Embeddable
public class TranslatableField {
   
  private String value;
   
  @Type(type = "it.walczak.examples.in18jpa.concepts.b.hibernate.HStoreType")
  @Column(columnDefinition = "hstore")
  private Map<String, String> translationByLanguage = new HashMap<>();
 
  public String getValue() {
    return value;
  }
 
  public void setValue(String value) {
    this.value = value;
  }
   
  public String getTranslation() {
    String language = LocaleContextHolder.getLocale().getLanguage();
    return getTranslationByLanguage().get(language);
  }
 
  public Map<String, String> getTranslationByLanguage() {
    return translationByLanguage;
  }
 
  public void setTranslationByLanguage(Map<String, String> translationByLanguage) {
    this.translationByLanguage = translationByLanguage;
  }
}

 

Z racji że tworzymy dosyć generyczny embeddable, który będzie wykorzystany dla wielu pól w każdej encji, to warto ustawić w Spring Boot strategię nazewniczą kolumn bazy danych uwzględniające zagnieżdżenie obiektów.

spring:
 jpa:
  hibernate:
   naming:
    implicit-strategy: org.hibernate.boot.model.naming.ImplicitNamingStrategyComponentPathImpl
    physical-strategy: org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl

Bez tego Hibernate w domyślnej konfiguracji próbowałby stworzyć wiele kolumn o nazwie "value" w jednej tabeli. Natomiast z powyższą konfiguracją będzie robił kolumny o nazwach:

details_name_value text;
details_name_translation_by_language hstore;

details_description_value text;
details_description_translation_by_language hstore;

 

Usługa w Spring wyszukująca po tekście

Przetestujemy teraz wykorzystanie modelu w praktyce poprzez zaimplementowanie usługi Springowej umożliwiającej poprzez REST API:

 • dodać oraz pobrać tłumaczenia danego produktu;
 • wyszukać produkty po nazwie wg. danego języka.

Obsługę zapytań SQL, na której będzie bazować owa usługa, zaimplementujemy natomiast z pomocą Spring Data JPA.

ProductService.java

@RestController
@RequestMapping("products")
@Transactional
public class ProductService {
   
  private final ProductRepostiory repostiory;
 
  public ProductService(ProductRepostiory repostiory) {
    this.repostiory = repostiory;
  }
   
  @PostMapping
  public @ResponseBody Product add(@RequestBody ProductDetails details) {
    return repostiory.save(new Product(details));
  }
   
  @PutMapping("{id}")
  public @ResponseBody Product edit(
    @PathVariable("id") UUID id, @RequestBody ProductDetails details
  ) {
    Product product = repostiory.findById(id)
      .orElseThrow(IdNotFoundException::new);
    product.setDetails(details);
    return repostiory.save(product);
  }
   
  @GetMapping("{id}")
  public @ResponseBody Product get(@PathVariable("id") UUID id) {
    return repostiory.findById(id)
      .orElseThrow(IdNotFoundException::new);
  }
   
  @GetMapping
  public @ResponseBody List<Product> find(
    @RequestParam("name") String name
  ) {
    return repostiory.findByNameLocalized(
      name, LocaleContextHolder.getLocale().getLanguage(),
      PageRequest.of(0, 100)
    );
  }
}

ProductRepostiory.java

public interface ProductRepostiory extends JpaRepository<Product, UUID> {
   
  @Query(
    value = "select p from Product p "
      + "where lower(p.details.name.value) like concat('%', lower(?1), '%') "
      + "or lower(hstoreValue(p.details.name.translationsByLanguage, ?2)) "
      + "like concat('%', lower(?1), '%')"
  )
  public List<Product> findByNameLocalized(String name, String language, Pageable pageable);
}

 

Indeksy w Postgres oraz testy wydajności

Biblioteka Hibernate na podstawie modelu z adnotacjami JPA wygeneruje nam tabele SQL, jednak nie zapewni optymalizacji. Samodzielnie musimy zadbać o dodanie do Postgres indeksów typu GIN, o których wspomnieliśmy w pierwszym artykule z serii.

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
 
 
CREATE INDEX product_details_name_idx ON Product
USING GIN (lower(details_name_value) gin_trgm_ops);
 
 
CREATE INDEX product_translated_name_idx ON Product
USING GIN (lower(details_name_translationbylanguage -> 'pl') gin_trgm_ops);
 
 
-- indexes for other languages if needed ...

Jak widać po powyższym przykładzie trzeba tworzyć oddzielny indeks per język. Ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony musimy robić wiele indeksów z wycinkiem danych. Z drugiej natomiast mamy nad tym większą kontrolę i możemy robić indeksy tylko dla najpopularniejszych języków pośród naszych użytkowników. Ponadto, wyszukiwanie zawsze dzieje się w obrębie jednego języka, więc też jednego dobrze wyspecjalizowanego indeksu związanego z tym że językiem.

Analogicznie jak w poprzednie koncepcji zasilimy sobie bazę danych przy pomocy skryptu Gatlingowego.

class ConceptBPopulateSimulation extends In18jpaSimulation {
 
 val scn = scenario("Concept B - Populate")
  .repeat(100000)(
    feed(createFeeder())
    .exec(
     http("add-product")
      .post("/products")
      .body(StringBody(
       """
       | {
       |  "code": "${code}",
       |  "name": {
       |   "value" : "${name}",
       |   "translationByLanguage" : {
       |    "pl" : "${nameTranslation}"
       |   }
       |  },
       |  "description": {
       |   "value": "${description}",
       |   "translationByLanguage" : {
       |    "pl" : "${descriptionTranslation}"
       |   }
       |  },
       |  "price": ${price}
       | }
       """.stripMargin))
      .check(status.is(200))
      .check(jsonPath("$.id").saveAs("id"))
    )
  )
 
 setUp(
   scn.inject(
     atOnceUsers(1)
    )
   .protocols(createHttpProtocol())
 )
}

 

Upewnijmy się że nasze indeksy są wykorzystywane:

explain select
  product0_.id as id1_0_,
  product0_.details_code as details_2_0_,
  product0_.details_description_translationByLanguage as details_3_0_,
  product0_.details_description_value as details_4_0_,
  product0_.details_name_translationByLanguage as details_5_0_,
  product0_.details_name_value as details_6_0_,
  product0_.details_price as details_7_0_
from Product product0_
where lower(product0_.details_name_value) like ('%'||lower('aaa')||'%')
or lower(product0_.details_name_translationByLanguage -> 'pl') like ('%'||lower('aaa')||'%')

zwraca nam

Bitmap Heap Scan on product product0_ (cost=175.84..5669.84 rows=15680 width=173)
 Recheck Cond: ((lower((details_name_value)::text) ~~ '%aaa%'::text) OR (lower((details_name_translationbylanguage -> 'pl'::text)) ~~ '%aaa%'::text))
 -> BitmapOr (cost=175.84..175.84 rows=16000 width=0)
    -> Bitmap Index Scan on product_details_name_idx (cost=0.00..84.00 rows=8000 width=0)
       Index Cond: (lower((details_name_value)::text) ~~ '%aaa%'::text)
    -> Bitmap Index Scan on product_translated_name_idx (cost=0.00..84.00 rows=8000 width=0)
       Index Cond: (lower((details_name_translationbylanguage -> 'pl'::text)) ~~ '%aaa%'::text)

Korzysta z indeksu zgodnie z założeniami. Wykonajmy teraz żądanie HTTP do naszego API.

Request

GET /products?name=abcd
Accept: application/json
Accept-Language: pl-PL

Response

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[
  {
    "id": "b38c0f99-705a-4f2f-bc99-3807a2d0ba9e",
    "details": {
      "code": "wsZ",
      "name": {
        "value": "mIc9MYht",
        "translationByLanguage": {
          "pl": "NaBCDaq"
        },
        "translation": "NaBCDaq"
      },
      "description": {
        "value": "LGl0O0S7EuYF4yX1EArDvZQiH79X0j4nj4Y2aVFUlH8zlzg",
        "translationByLanguage": {
          "pl": "ptXKAbiuSzV1EzhdFxmltFq"
        },
        "translation": "ptXKAbiuSzV1EzhdFxmltFq"
      },
      "price": 0.95
    }
  },
  {
    "id": "5fbec3a2-f41b-466c-8bcc-c8f4991859d4",
    "details": {
      "code": "",
      "name": {
        "value": "pfr46Abcdxa7cs",
        "translationByLanguage": {
          "pl": "boFVzZF99yJSHVcufK7"
        },
        "translation": "boFVzZF99yJSHVcufK7"
      },
      "description": {
        "value": "Sp1L0hy3EoBFmZtM",
        "translationByLanguage": {
          "pl": "A5CXGbMcpOsID1u7zjoDxP5RSuGpIN2GA"
        },
        "translation": "A5CXGbMcpOsID1u7zjoDxP5RSuGpIN2GA"
      },
      "price": 0.38
    }
  }
]

 

Czas wykonania od 5 do 30 ms, więc jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli usuniemy indeksy czas zwiększa się w okolice ~150 ms. Zróbmy zatem teraz pełen test wydajnościowy. W tym celu napiszemy dwa bardziej rozszerzone skrypty Gatlina:

 • Just search - symulacja gdzie równolegle dzieją się tylko wyszukiwania
 • Full simulation - symulacja gdzie równolegle dzieją się zarówno zapisy jak i wyszukiwania w proporcji 1:1

Just search

class ConceptBJustSearchSimulation extends In18jpaSimulation {
 
 val scn = scenario("Concept B - just search simulation")
  .repeat(100)(
    feed(createFeeder())
    .exec(
     http("find-by-name-part")
      .get("/products?name=${namePart}")
      .check(status.is(200))
    )
  )
 
 setUp(
   scn.inject(
     rampUsers(15) during (5 seconds)
    )
   .protocols(createHttpProtocol())
 )
}

Full simulation

class ConceptBFullSimulation extends In18jpaSimulation {
 
 val scn = scenario("Concept B - Full simulation")
  .repeat(10)(
    feed(createFeeder())
    .exec(
     http("add-product")
      .post("/products")
      .body(StringBody(
       """
       | {
       |  "code": "${code}",
       |  "name": {
       |   "value" : "${name}"
       |  },
       |  "description": {
       |   "value": "${description}"
       |  },
       |  "price": ${price}
       | }
       """.stripMargin))
      .check(status.is(200))
      .check(jsonPath("$.id").saveAs("id"))
    )
    .exec(
     http("add-translation")
      .put("/products/${id}")
      .body(StringBody(
       """
       | {
       |  "code": "${code}",
       |  "name": {
       |   "value" : "${name}",
       |   "translationByLanguage" : {
       |    "pl" : "${nameTranslation}"
       |   }
       |  },
       |  "description": {
       |   "value": "${description}",
       |   "translationByLanguage" : {
       |    "pl" : "${descriptionTranslation}"
       |   }
       |  },
       |  "price": ${price}
       | }
       """.stripMargin))
    )
    .exec(
     http("get-translated")
      .get("/products/${id}")
      .check(status.is(200))
    )
    .exec(
     http("find-by-name-part")
      .get("/products?name=${namePart}")
      .check(status.is(200))
    )
  )
 
 setUp(
   scn.inject(
     rampUsers(20) during (5 seconds)
    )
   .protocols(createHttpProtocol())
 )
}

 

Skrypty te uruchomimy raz na bazie z indeksami i raz na bazie bez indeksów. Raz na bazie z 100'000 produktów, a raz z 500'000 produktów. Zestawienie czasów odpowiedzi zaprezentowane poniżej.

Wyniki dla 100'000 produktów

Just search simulation - BEZ indeksów

Screenshot%20at%2022-24-52.png

image2019-5-15_22-26-46.png

Just search simulation - Z indeksami

image2019-5-15_22-26-17.png

image2019-5-15_22-27-0.png

 

Wyniki dla 500'000 produktów

Just search simulation - BEZ indeksów

Screenshot%20at%2021-48-34.png

Screenshot%20at%2021-51-04.png

Just search simulation - Z indeksami

Screenshot%20at%2021-46-15.png

Screenshot%20at%2021-52-06.png

 

 

Wnioski

 • koncepcja oparta na HStore okazała się o wiele łatwiejszą w integracji z JPA i Spring Data, aniżeli tabela towarzysząca z tłumaczeniami
 • przy tabelach z 100'000 wierszami indeksy mają marginalny wpływ na wydajność, zarówno wyszukiwania po tekście jaki i zapisów przy obciążonym systemie,
 • różnice dopiero widać przy 500'000 wierszach gdzie:
  • średni czas wyszukiwania po tekście w systemie obciążonym jedynie wyszukiwaniem jest 8x krótszy jeżeli są indeksy,
  • w scenariuszu gdzie jest bardzo dużo zapisów (jeden zapis na wyszukiwanie), zarówno wyszukiwanie jak i zapis jest szybszy o 20% z indeksami - co ciekawe o ile zapis ma więcej roboty z indeksem to zaoszczędzony czas na wyszukiwaniu przełożył się tu na ostatecznie szybsze działanie usługi.

Kody źródłowe zastosowane w tym artykule można znaleźć na naszym repozytorium bitbucket.

Niniejszy artykuł kończy nasza serię. Jeżeli chciałbyś przeczytać naszą analizę od początku to przejdź do artykułu Internacjonalizacja danych z wyszukiwaniem tekstowym - indeksy w Postgres oraz antywzorce


Ten artykuł jest wynikiem naszej współpracy z Nextbuy - firmą dostarczającą w modelu SaaS platformę zakupową i przetargową, która łączy kupców i dostawców. Świadczymy dla nich usługi doradcze oraz wsparcie w pracach programistycznych. Jesteśmy wdzięczni, że zgodzili się upublicznić część dokumentów projektowo-rozwojowych powstałych, w wyniku tego. Możecie sprawdzić ich świetną platformę na www.nextbuy24.com


Ładowanie Rozmowy